Reisebeskyttelse uten bekymringer

COSTA CROCIERE S.p.A., i samarbeid med Allianz Global Assistance, et selskap som spesialiserer seg på forsikring for turistnæringen, har avtalt og vurdert tilstrekkeligheten av en bestemt forsikringspolise med særdeles gunstige avtalevilkår, hvor kostnaden allerede er inkludert i betalingen for alle som deltar på cruise i «Emerging Countries Programme» Polisenr. 172.061 er deponert på kontorene til COSTA CROCIERE S.p.A. Den fulle versjonen av dekningen gis med reisedokumentene før avreise; men de fullstendige forskriftene, som er tilgjengelige på nettsiden angitt nedenfor, kan konsulteres ved bestilling: www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/certificati-assicurativi/

 

DEFINISJONER

Familiemedlem: forsikredes ektefelle, barn, far, mor, brødre, søstre, halvbrødre og -søstre, besteforeldre, svigerfamilie, svigersønner og -døtre, svigerbrødre og -søstre, onkler og tanter, i tillegg til alle som bor med den forsikrede, brødre og søstre svigerfamilie, onkler, tanter, samt andre co-habiting med den forsikrede, forutsatt at det følger av egnet sertifikat.

Bagasje: alle personlige effekter som bæres av den forsikrede på cruiset, inkludert klær, sportsutstyr og toalettsaker, foto- og videokameraer, medisinsk utstyr for funksjonshemmede, barnevogner og barnevogner, kofferter og transportgjenstander.

Driftssenter: AGAs Service Italia S.c.a.r.l. struktur som, i samsvar med ISVAP regulering 12 datert 9. januar 2008, sørger for telefonkontakt med den forsikrede 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og arrangerer og gir bistandstjenesten som angitt i polisen.

Forsikrede: personen hvis interesser er beskyttet av forsikringen, eller enhver person som er registrert i Cruise-guiden for Costa Cruises organisert av Costa Crociere S.p.A. og anbefalt til selskapet på vanlig måte.

Avtalepart: Costa Crociere S.p.a., piazza Piccapietra 48, 16121 – Geneve (Italia), angitt nedenfor som Costa Crociere.

Adresse: stedet der den forsikrede har sine hovedadresse for hans/hennes gjøremål og interesser. Egenandel: den delen av skaden der den forsikrede betaler, beregnet med en fastpris eller prosentvis.

Ulykke: hendelsen på grunn av utilsiktede, voldelige og ytre omstendigheter som forårsaker legemsskader som kan observeres objektivt, hvorav resultatet er død eller permanent invaliditet.

Behandlingsinstitusjon: folkehelsestruktur eller privat behandlingssted med vanlig autorisasjon i henhold til gjeldende lov, for levering av sykehustjenester. Følgende anses ikke som behandlingsinstitusjoner: spasentra, strukturer for eldre, langsiktige oppholds- eller rekonvalesenshjem, strukturer med hovedmål for diett, fysioterapi og rehabilitering.

Bolig: stedet der den forsikrede har sitt ordinære hjem.

Tilgang: tilgang til en behandlingsinstitusjon som krever minst én overnatting (dagsykehus og legevakt er ekskludert).

Selskap: AGA International S.A. – generalagent for Italia, heretter også navngitt med sin merkevare Allianz Global Assistance.

Reise: cruiset inkluderer innkvartering om bord på skipet, flyvninger, transfer og utflukter bestilt i Italia, solgt av Costa Crociere S.p.A. til den forsikrede, og vist i den relaterte avtalen eller reisedokumentet.

 

BESTEMMELSER SOM ER FELLES FOR DEKNINGER

Ikrafttredelsesdato, utløpsdato, virkning Tjenesten og forsikringsdekningen er effektiv og gyldig fra:: For bagasjedekningen, personlig assistanse, medisinske utgifter, sivilrettslig ansvar for den reisende, juridisk assistanse, avbrudd i cruiset, flyforsinkelse

- for forsikrede bosatt i utlandet, fra ombordstigningen foretas, og under hele cruisereisen

- for cruise gjort for turisme, studie eller forretningsformål, imidlertid med maksimalt 60 dager fra datoen cruiset starter. Esklusivt for Round World Cruise er gyldigheten av polisen utvidet til hele varigheten av cruiset

- for «flyforsinkelse» spesielt, dekningen er operativ fra det siste offisielle tidspunktet, som anbefalt den forsikrede av Costa Crociere S.p.A. før avreise

- opp til beløpet av kapitalen angitt for hver dekning og oppsummert i «Tabell over tjenester og forsikret kapital».

«Turer og utflukter» ulykker fra det tidspunkt den forsikrede går av skipet og i den perioden som er nødvendig for å utnytte den kjøpte tjenesten (turer og utflukter) og avsluttes ved tidspunktet når ombordstigningen starter.

 

1. BAGASJE – (UTDRAG AV BETINGELSENE)

Hensikt bagasje – Innenfor sikret kapital på € 2600 per person, vil Allianz Global Assistance erstatte den forsikrede for materiell og direkte skade på ham/henne som skyldes tyveri, nasking, røveri, brann, gjennombløting eller lekkasje av væsker eller manglende evne til å returnere bagasjen av transportøren. Skader forårsaket av transportør er dekket opptil maksimalt beløp på € 150 per person.

Innkjøp av nødvendige gjenstander – Allianz Global Assistance vil tilbakebetale den forsikrede for dokumenterte utgifter ved kjøp av nødvendige gjenstander etter en forsinkelse på retur av bagasje fra flyselskapet på mer enn 8 timer, og med maksimalt € 400 per forsikringsperiode, beregnet på grunnlag av det offisielle ankomsttidspunktet til en av destinasjonene for det utflyvningen. Dekningen vil være operativ fra tidspunktet for den første innsjekkingen, og avsluttes før den siste innsjekkingen.

Følgende varer er ekskludert:

- penger i enhver form

- aksjer av noe slag, dokumenter, sjekker, reisesjekker og kredittkort

- mynter, frimerker, kunstverk, samlinger, prøver, kataloger, varer, reisedokumenter

- audio-, audiovisuelt og fotooptisk utstyr som er betrodd tredjepart (hoteller, flyselskaper etc.)

- profesjonelle instrumenter, datamaskiner, mobiltelefoner og PDA-er, våpen, hjelmer og bilradioer.

Grenser for erstatning

Erstatningen vil utbetales med følgende grenser per objekt:

- kofferter og reisevesker, klær, personlige gjenstander som forsikrede tar med seg på cruise: per gjenstand € 300

- juveler, dyrebare gjenstander, klokker, pels: per gjenstand € 400 og kumulativt € 800

- fotooptisk utstyr (betraktes som en enkeltgjenstand) per gjenstand € 500

- sportsutstyr: per artikkel: € 600

- Helseutstyr for funksjonshemmede: pr. gjenstand og kumulativt lik kapital på € 2600

- utstyr til spedbarn [f.eks. barnevogner og barnevogner]: per gjenstand € 400

Egenandelskompensasjon skal betales med en egenandel på € 50 per krav. Men hvis skaden er over € 50, skal kompensasjon betales, opptil maksimalt € 150, uten å trekke fra eventuell egenandel.

 

2. HELSEHJELP OG UTGIFTER TIL MEDISINSK BEHANDLING – (UTDRAG AV BETINGELSER)

Hensikten med helsehjelpsdekning Allianz Global Assistance vil gjøre sykehus- og organisasjonsstrukturen til driftssenteret tilgjengelig for den forsikrede i vanskeligheter under cruiset, og som også i samarbeid med de lokale legene eller de om bord, vil vi aktivere dekningen og hjelpetjenester som ansees som mest hensiktsmessige for behandling av tilfellet, dvs.:

- Medisinsk rådgivning over telefon.

- Indikasjon av en spesialistlege i utlandet.

- Transport – retur av helsemessige årsaker.

- Retur på samme tid for alle familiemedlemmer eller et reisefølge som følger returen av den forsikrede av helsemessige årsaker, eller hans/hennes død.

- Ledsaget retur av en forsikret mindreårig.

Tidlig retur av forsikrede, alle familiemedlemmer og et reisefølge etter død eller innleggelse på sykehus med umiddelbar fare for livet til et familiemedlem hjemme.

- Returreise for et familiemedlem for å bistå den forsikrede på sykehus i en periode på mer enn 10 dager. Allianz Global Assistance vil også bære kostnadene ved hotell (overnatting og frokost) opptil maksimum 100 per dag i maksimalt 10 dager.

- Kostnadene for forlenget opphold på et hotell (overnatting og frokost) opptil maksimum 100 per dag i maksimalt 10 dager.

- Hotellkostnader for opphold på land for familiemedlemmer eller reisefølget som følger den forsikrede, med ham/henne på cruiset og den som må avbryte det for å hjelpe ham/henne ved innleggelse på sykehus. Allianz Global Assistance vil være ansvarlig for hotellkostnader (overnatting og frokost) opptil et maksimum på € 100 per dag i maksimalt 10 dager og med en grense på € 1000 per hendelse.

- Retur av den forsikrede i tilfeller hvor hans/hennes helsetilstand forhindrer retur med de midler som var planlagt. Dekningen er utvidet til familiemedlemmer og et reisefølge opp til den totale grensen på 1000.

- Finne og sende nødmedisiner som ikke er tilgjengelige lokalt, men ordinært registrert i Italia.

- Tolker tilgjengelig i inntil 8 timers arbeid.

- Overføring av viktige beskjeder.

- Refusjon av telefonikostnader for å kontakte driftssenteret, opp til en grense på 100.

- Transport av kroppen.

- Money komme opp i 8,000.

Mål for medisinske utgifter dekkes av Allianz Global Assistance, hvis de kontaktes på forhånd. De vil sørge for følgende, innenfor grensen for hvert øvre beløp, per hendelse og per periode:

1. Direkte utbetaling opptil 50 000 for sykehus- og kirurgiske utgifter.

2. Direkte utbetaling opptil 5000 for medisinske utgifter betalt ved innleggelse på sykehuset

struktur om bord.

Dekningen er gitt opp til den tiden forsikrede skrives ut, eller når udiskutable oppfatning av Allianz Global Assistance-leger er at den forsikrede er i en tilstand slik at han/hun kan returneres. I tilfeller der Driftssenteret ikke kan foreta direkte betaling, vil kostnadene refunderes, så lenge det er autorisert fra driftssenteret på forhånd, imidlertid ikke etter datoen for utskrivelse av forsikrede. Det vil ikke gjøres noen refusjoner hvis det ikke er noen kontakt med driftssenteret.

3. Refusjon på opptil 2000 av kostnadene for:

- transport fra stedet hendelsen skjedde til førstehjelps medisinsk senter eller senter for første innleggelse - søk eller redning til sjøs.

4. Refusjon på opptil 1000 av kostnadene for:

- for legeundersøkelser

- Leger om bord

- legemidler, så lenge det støttes av medisinsk resept

behandling av utskrevne pasienter; for behandling på retur, innen 60 dager, for de direkte konsekvensene av en hendelse som oppstår under reisen.

5. Refusjon på opptil 200 av kostnadene for øyeblikkelig tannbehandling.

Alle refusjoner vil bli gjort ved søknad med en fast egenandel på 60 per krav.

 

3. JURIDISK BISTAND – (UTDRAG AV BETINGELSER)

Kausjonspenger opptil 25000 etter en uaktsom hendelse for den forsikrede ved hendelse i utlandet. - Funn av advokat i utlandet for opptil 5000 for lokal håndtering av sivile tvister.

 

4. AVBRUDD I REISEN – (UTDRAG AV BETINGELSER)

Hensikt

I tilfelle en av følgende assisterte tjenester, organisert av Allianz Global Assistance, er aktivert:

a) medisinsk transport – hjemtransport som planlagt etter art. 2;

a) tidlig retur som planlagt etter art. 2;

c) transport av kroppen som angitt i dekningen i Art. 2

Allianz Global Assistance vil tilbakebetale forsikrede, familiemedlemmer eller reisepartner pro rata for ferien som ikke benyttes, opptil maksimalt beløp på 5 200, med virkning fra tidspunktet for ilandstigning, under forutsetning av at ombordstigning igjen ikke kan gjøres senere. Refusjon vil bli gjort opptil maksimalt beløp på 5200, og teller bare for den enkelte del av reisen dividert med antall dager i turen og multiplisert med antall dager som mangler for fullføring av cruiset (pro rata temporis), med unntak av returdagen.

 

5. FLYFORSINKELSE – (UTDRAG AV BETINGELSER)

Hensikt

5.1 Erstatning – Hvis flyet er forsinket, som beregnet på grunnlag av den offisielle rutetabellen til den reisende/forsikrede med reisedokumenter eller innkallingsfaks fra Costa Crociere eller på deres vegne, av hvilken som helst grunn som kan henføres til enten flyselskapet eller force majeure som f.eks. streik, trafikkbelastning på lufthavn, dårlig vær eller annet, vil Allianz Global Assistance erstatte den forsikrede med 150 etter de første 8 hele timene forsinkelse ved første ugående og/eller returnerende flyvning.

5.2 Erstatning 75 % Crociera – Som et alternativ til punkt 5.1, hvis forsinkelsen av flyet er på mer enn 8 hele timer, hvor den første utgående flyvningen hindrer den forsikrede å gå om bord på skipet, vil Allianz Global Assistance refundere 75 % av totalbeløpet for cruiset (netto for skatter og visum ved administrative kostnader, forsikringspremier, flyplass/ombordstigning/ilandstigning).

 

6. TREDJEPARTS SIVILE ANSVAR (RCT) – (UTDRAG AV BETINGELSER)

Hensikt

Allianz Global Assistance vil betale beløp som forsikrede er pålagt å betale som sivilt ansvarlig, i henhold til loven, som kompensasjon (kapital, renter og kostnader) for skade som er ufrivillig forårsaket for tredjepart for dødsfall, personskade og skade på ting som følge av et utilsiktet faktum som oppstår under gyldigheten av polisen, relatert til hendelser i privatlivet, med unntak av alt ansvar som refererer til faglig aktivitet. Skaden som følge av følgende er også inkludert i dekningen:

- eierskap av husdyr

- eierskap og bruk av velosipeder, kjøretøy og motorfartøyer som ikke er mer enn 6,5 meter lange, golfbiler

- bruk av hester og andre ridedyr med samtykke fra eieren

- utførelse av sport, inkludert konkurranser, ikke på et profesjonelt nivå, fritidsaktiviteter generelt.

Øvre grenser

Per hendelse og forsikringsperiode:

- 25 000 for skade på ting og dyr - 100 000 for kroppslige skader på mennesker.

Egenandel

I forbindelse med skade på ting og dyr, er forsikring gitt ved anvendelse av en egenandel på erstatningsbeløpet på 10 % med minst 250 per krav. Avsetninger og begrensninger Dekningen er gitt som en annen risiko med hensyn til andre sivile forpliktelser som opererer for å dekke samme risiko. Geografisk forlengelse Forsikringen gjelder for hele verden med unntak av handling mot forsikrede i USA eller Canada.

 

7. ULYKKER – (UTDRAG AV BETINGELSER)

Hensikt

Allianz Global Assistance vil forsikre ulykker (ikke flyulykker) som den forsikrede har hatt under turer og utflukter på land som fører til død eller permanent invaliditet innen ett år fra den dagen hendelsen oppstod.

Allianz Global Assistance vil også forsikre ulykker som oppstår under sykdomstilstand eller bevisstløshet som oppstår som følge av uerfarenhet, forsømmelse eller uaktsomhet, selv alvorlig uaktsomhet. Allianz Global Assistance vil også vurdere følgende ulykker:

- asfyksi som ikke har en usunn opprinnelse;

- akutt forgiftning fra svelging eller absorpsjon av stoffer

- drukning

- hypotermi eller underkjøling

- sol- eller heteslag.

Allianz Global Assistance vil ikke vurdere følgende ulykker: - brokk, unntatt abdominal som oppstår fra anstrengelse

- hjerteinfarkt av noe slag.

Effektueringsdato og ikrafttredelse

Dekningen vil være effektiv fra det tidspunkt den forsikrede går av i land og i den perioden som er nødvendig for å utnytte den kjøpte tjenesten (turer og utflukter) og avsluttes ved tidspunktet når ombordstigningen starter for returen til skipet. Kapitalforsikret:

- 25 000 ved dødsfall

- 25 000 ved permanent invaliditet.

Egenandel

Det vil ikke være noen erstatningsansvarlig invaliditet når dette er på 5 % av totalen eller mindre. Hvis det imidlertid er større enn denne prosentandelen, vil erstatningen bare utbetales for prosentandelen over denne figuren. Legitime- og/eller testamentmottakende arvinger.

 

8. HVIS DET FORELIGGER KRAV, ER DE FULLSTENDIGE FORSKRIFTENE OM HVA SOM SKAL GJØRES DERSOM DET ER KRAV (INKLUDERT EKSKLUSJONENE) VIST I SIN HELHET UNDER FORSIKRINGSBETINGELSENE I:

- Nettside www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/certificati-assicurativi/

- Informasjonsnotatet som vil bli gitt med de andre dokumentene før cruiset har sin avreise. For all informasjon knyttet til eventuelle krav, se nettsiden www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/certificati-assicurativi/ Den nøyaktige indikasjonen på bankens detaljer og skattekode, slik at kompensasjon kan betales via bankoverføring, for rettidig og sikkert oppgjør av kravet. Å følge instruksjonene på forsikringsbeviset nøye, er viktig for riktig og raskt oppgjør ved skader.

 

PERSONVERNINFORMASJON OM TEKNIKKER FOR FJERNKOMMUNIKASJON (EX LEGIS. DES. 196 AV 30/6/03)

For å respektere loven om personvern, vil vi gjerne informere deg om bruken av dine personopplysninger og dine rettigheter. Selskapet vårt må innhente (eller har allerede) noen opplysninger om deg. Dataene du eller andre har gitt er brukt av AGA International SA - Italian Branch., av selskaper innenfor samme konsern i Italia og tredjeparter som det vil bli informert om med det formål å gi deg den informasjonen du har bedt om via faks, telefon, inkludert mobiltelefoner, e-post eller andre teknikker for fjernkommunikasjon.

Som et resultat, ber vi deg om å godkjenne håndteringen av dine opplysninger som er nødvendige for de ovennevnte formålene. Hvis du har gitt sensitive opplysninger, vil vi også håndtere dette.

Derfor vil autorisasjonen også vedrøre de opplysningene du måtte ha levert. Vi vil ikke kunne levere tjenesten helt eller delvis uten dine opplysninger.

Dine personopplysninger vil bare bli brukt med metoder og prosedyrer som er strengt nødvendige for å gi deg tjenesten og all informasjon du har bedt om.

Vi bruker ovennevnte fjernkommunikasjonsmetoder når vi kommuniserer noen av disse dataene til andre selskaper i vår sektor, i Italia eller i utlandet, og til andre selskaper i konsernet vårt, i Italia eller i utlandet, for det samme formål.

Vi bruker personer vi stoler på til å utføre tekniske og organisatoriske oppgaver for noen tjenester på våre vegne.

Noen av disse personene opererer også i utlandet. Noen av disse personene er våre direkte samarbeidspartnere og utfører funksjonen til vår databehandlingsleder eller arbeider helt uavhengig som eksterne leverandører og er oppført separat som databehandlere. Spesielt er disse enheter som er en del av Allianz S.E. gruppe i Italia, tjenesteforetak som ledelse, oppgjør og betaling av krav blitt overlatt, IT- og teletjenester eller arkiveringsselskaper, samt posttjenester angitt i betalingen av fordringer blitt overlatt, IT- og telematikktjenestene eller arkiveringsselskapene og postvirksomhetene angitt på postpakken.

Listen over alle de ovennevnte personer og organer oppdateres kontinuerlig, og du kan enkelt få en kopi gratis ved å be om det fra AGA International SA - Italian Branch, Servizio Privacy (Privacy Service), P.le Lodi 3, 20137 Milano, Italia eller på faksnummer +39 02 26624019 e-post: privacy@allianz-assistance.it hvor du også kan få en liste over nåværende ledere. Tillatelsen vi ber deg om gjelder også derfor overføringen til og håndteringen av disse organene og er nødvendig for å oppfylle formålene med levering av tjenesten. Du har rett til å når som helst få vite hvilke opplysninger vi har og hvordan de brukes.

Du har også rett til å få de oppdatert, integrert, rettet eller kansellert, be om at de skal blokkeres eller motsette deg behandling av dem. Kontakt AGA International SA - ITALIAN BRANCH SERVIZIO Privacy (Privacy Service), P.le Lodi 3, 20137 Milano, Italia eller på faksnummer +39 02 23695948 e-post: privacy@allianz-assistance.itfor å utøve rettighetene dine. INFORMASJON FOR AVTALEPARTEN – ANGITT I HENHOLD TIL ART. 185 LEGIS. DEC. 209 AV 7.9.2005 OG I SAMSVAR MED BETINGELSENE I ISVAP REG 35 AV 26. MAI 2010. Dette «Informasjonsnotatet» skal gi avtaleparten (fysisk eller juridisk person som signerer forsikringsavtalen) alle opplysninger som er nødvendige, før signering av avtalen (forsikringsavtalen), i henhold til bestemmelsene i Art. 185 Legis. Des. 209 datert 7.9.2005. Denne merknaden er

skrevet på italiensk i Italia, uten at det berører den kontraherende parts rett til å be om at den skal skrives på et annet språk.

1) Informasjon om selskapet

- Firmanavn og selskapsform for selskapet (Forsikringsselskap) Forsikringsselskapet er AGA International S.A.

- Hovedkontor 37, Rue Taitbout, 75009 Paris - Frankrike, fransk handels- og foretaksregisternr. 519490080 Aksjekapitalen er tegnet til € 17 287 285

- Lisenser tillatelse til å gi forsikringstjenester av dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) den 1. februar 2010

- Italian Branch Piazzale Lodi 3, 20137 (MI), Milano, ITALIA Avgiftskode, merverdiavgiftsnummer og innmelding i bedriftsregisteret i Milano nr. 07235560963 Økonomisk og administrativ indeks 1945496

- Lisensiert selskap er autorisert til arbeid med forsikring i Italia ved etablering, registrert 3. november 2010 ved nr. I.00090, i vedlegget av profesjonell registrering av forsikringsselskaper. Liste I.

2) Informasjon om avtalen

- Lovgivning som gjelder avtalen Lovgivningen som gjelder for avtalen er på italiensk; partene har imidlertid rett til å velge en annen lovgivning før avtalen underskrives.

Selskapet foreslår valg av italiensk lovgivning. Anvendelse av bindende bestemmelser i italiensk lov vil imidlertid forbli.

- Forskrift om rettigheter som oppstår som følge av avtalen. Alle rettigheter til forsikrede i forbindelse med Allianz Global Assistance som følger av denne avtalen, utstedes i to år fra den dag da det faktum som retten er basert på, skje i henhold til art. 2952 av

Italiensk sivil lov.

- Klager på avtalen Eventuelle klager angående avtaleforholdet eller forvaltningen av krav må sendes skriftlig til selskapet:

- Servizio Qualità (Quality Service) AGA International S.A. Italian Branch - P.le Lodi 3 - 20137 Milano (Italia) Faks: +39 02 266 24 008 - E-post: quality@allianz-assistance.it

Hvis klageren ikke er tilfreds med utfallet, eller hvis det ikke mottas svar innen maksimalt femti dager (45), kan klageren henvise til:

IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Faks 06 42133 745 – 06 42133 353, og vedlegge dokumentasjon relatert til klagen som er håndtert av selskapet. For tvister om kvantifisering av erstatning og ansvarsfordeling, husk at dette fortsatt er den juridiske myndighetens eksklusive kompetanse, i tillegg til retten til å ty til forlikssystemer der de eksisterer. Ved tvist mellom en kontraherende part / forsikret bosatt i et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og et selskap med hjemsted i en annen medlemsstat, kan avtalepart/forsikrede be om aktivering av FIN-NET-behandling, videresende klagen direkte til utenlandsk jurisdiksjon, det vil si der forsikringsselskapet som utsteder avtalen har sitt hovedkontor (identifisert ved å besøke nettstedet http://www.ec.europa.eu/fin-net), eller, hvis avtalepart/forsikret har bopel i Italia, kan han/hun videresende kravet mot IVASS som sender det til utenlandsk jurisdiksjon, og gir varsel til avtalepart / den forsikrede.

3) Informasjon under avtalen – Dersom varianter som refererer til informasjonen i selskapet og/eller avtalen skjer i løpet av avtalens løpetid, forplikter selskapet seg til å gi råd til avtalepartene av dem så snart som mulig, og også gi alle nødvendige forklaringer.